Belediyelere 23 Bin Memur ve İşçi Alınacak

Belediyelere 23 Bin Memur ve İşçi Alınacak

Seçim sonrası belediye norm kadroları değişti. Sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’e 23 bin işçi-memur alınacak

Seçim yarışından çıkan belediyelere hükümetten kadro müjdesi geldi. İstanbul,Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm il ve ilçelerin belediyelerine on binlerce yeni kadro verildi. Sadece bu üç şehirdeki memur ve işçi kadrolarının sayısı 22 bin 911 arttı. Böylece belediyeler tüm Türkiye’de yeni eleman alımına başlayabilecek. Belediyelerle ilgili Norm Kadro Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni yönetmelikle başta büyükşehirler olmak üzere, tüm il ve ilçelerin belediyelerine ek kadro verildi. Yönetmelikten en çok etkilenen İstanbul oldu.

Belediyelere 23 Bin Memur ve İşçi Alınacakkk Belediyelere 23 Bin Memur ve İşçi Alınacak

ZABITA ALIMI OLACAK

Buna göre, İstanbul’daki 9 bin 882 olan memur kadrosu 19 bin 128′e çıkarıldı. 5 bin 882 olan sürekli işçi kadrosu toplamı da 9 bin 564′e yükseltildi. Böylelikle İstanbul’a toplam 13 bin 6 yeni memur ve işçi alınacak. En fazla alım, itfaiye erliği ile zabıta memurluğunda olacak.

İZMİR’E DAHA ÇOK

Ankara’da halen 4 bin 539 memur ve 2 bin 723 sürekli işçi kadrosu bulunuyordu. Yeni yönetmeliğe göre Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki memur kadrosu 7 bin 579′a, sürekli işçi kadrosu da 3 bin 790′a çıkacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne alınacak 5 bin 801 memur ve sürekli işçi ile belediyenin kadrosu 9 bin 882′ye çıkacak.

Kaynak: memuruz.net

 

Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Celal Bayar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Hafsa Sultan Hastanesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri (Ebe, Sağlık Teknisyeni ve Fizyoterapist pozisyonları için döner sermayeden, hemşire pozisyonları için özel bütçeden) karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2′nci maddenin (b) fıkrasına göre Ortaöğrenim ve Lisans mezunları için 2012 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) TC. Vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53′üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile: kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa : bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) 657 Sayılı Kanunun 53′üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

2- 2012 yılı KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için 2012 KPSSP3, Ortaöğrenim mezunları için 2012 KPSSP94 puanı esas alınacaktır)

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun bulunmaması.

5- Adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından temin edilerek doldurulacak başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde www.cbu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır)

2- Öğrenim Belgesi (aslı veya onaylı sureti)

3- 2012 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (fotokopisi veya internet çıktısı)

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi

5- Deneyim belgesi (Aranan niteliklerde deneyim şartı aranan pozisyona başvuracakların en az istenilen süre kadar, istenilen alanda çalıştığını gösterir çalıştıkları ya da daha önce çalışmış oldukları kurumdan alınacak imzalı-onaylı resmi belgenin aslı.)

6- İstenen unvanlar için sertifika ve/veya kullanım-eğitim belgesi (aslı ya da onaylı sureti)

Adres: Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı İstasyon Mevkii 45040 Merkez/MANİSA

Tel: 0 (236) 201 10 00

Web: www.cbu.edu.tr

 

THY Yetiştirilmek Üzere II.Pilot Aday Adayı Alımı 2014

THY Yetiştirilmek Üzere II.Pilot Aday Adayı Alımı 2014

Türk Hava Yolları A.O. Yetiştirilmek Üzere II.Pilot Aday Adayı Arıyor

Genel Özellikler

T.C. Vatandaşı olmak,

En az aşağıdaki linkte yer alan 4 yıllık lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,

01.01.1986 ve sonrasında doğmuş olmak,

Erkek adaylar için boy 165 cm’den kısa, 190 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine uygun olmak,

Bayan adaylar için boy 160 cm’den kısa, 190 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine uygun olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak.

Yabancı Dil (İngilizce) Şartı

Son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarından istenen minimum puanı belgelemek.

TOEFL (IBT) : 75

IELTS (Akademik) : 6,5

Sağlık Şartları

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) Annex-1’deki ve JAR FCL-3’deki Ticari Havayolu Pilotu şartlarına uygun olmak. (Adaylar bu şartları sağladıklarını belgeleyen raporu, daha sonra duyurulacak tarihte belirtilecek hastanelerden kendi imkanları ile temin edeceklerdir.)

Diğer Şartlar

THY A.O. tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak.

Kabul edilen lisans bölümleri için tıklayınız

BAŞVURU FORMU için lütfen tıklayınız…

Kaynak: memurlar.net

 

Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire Alımı 2014

Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sözleşmeli 28 hemşire, 1 diyetisyen alacak.

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7 15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak üzere aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
Diyetisyen 1 Yükseköğretim kurumlarının lisans düzey inde eğitim veren Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmak.
Hemşire 28 Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Fakülte veya Yüksekokullannın Hemşirelik Bölümü Lisans Programından mezun olmak.

Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımııı Cumhuriyet Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire Alımı 2014ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2012 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak. Adayların KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılıkaylığı almıyor olmak.

4- Başvuracak adayların durumunun: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

5- Hemşirelerde 35 Yaşından büy ük olmamak ve nöbet tutma engeli bulunmamak.

6- Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

7- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariy le temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek Personel Dairesi Başkanlığınca onay lanmış) Personel Dairesi Başkanlığına sahnen müracaat etmeleri gerekmekledir. Posta, Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8- Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 5 (beş) gün içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

a) Öğrenim Belgesi

b) 2012 KPSS sonuç belgesi

c) Başvuru Formu

Kaynak: memurlar.net

THY Bay ve Bayan Kabin Memuru Alımı 2014

Türk Hava Yolları Bay ve Bayan Kabin Memuru Arıyor

Dünya’da en fazla ülkeye uçan ve üst üste 3 kez Avrupa’nın en iyi havayolu seçilen Ortaklığımızın büyüme sürecinde Kabin Memuru olarak yer almak isteyen iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın, dinamik ve güler yüzlü çalışma arkadaşları arıyoruz.

Genel Özellikler

T.C. vatandaşı olmak

01/01/1989 ile 31/12/1994 tarihleri arasında doğmuş olmak.

En az lise mezunu olmak (yurt dışındaki okullardan alınan lise diplomaları için denklik belgesi ibrazı gerekmektedir).

İngilizce bilmek ve/veya Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca, Çince, Korece, Japonca, Rusça, Arapça, Farsça, dillerinden birisini bilmek.

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 1 yıl tecilli olmak.

Sağlık ve Fiziki Koşullar;

Bayanlar için 160-180 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo orantılı olmalıdır).*

Erkekler için 170-190 cm. arası boya sahip olmak (Boy-kilo orantılı olmalıdır).*

Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Seçme süreçlerinde başarılı olan adaylarımızdan işe başlama aşamasında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nce yetkilendirilmiş sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor istenecektir).

THY A.O. kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, piercing vb. bulunmamak.

Daha önce Türk Hava Yolları veya diğer havacılık kuruluşlarındaki uçuş görevlerinden disiplinsizlik ve sağlık nedeniyle ayrılmış olmamak.

* Boy-kilo ölçümleri, Türk Hava Yolları veya Türk Hava Yolları’nın belirleyeceği kurum/kuruluş tarafından yapılacaktır.

THY Bay ve Bayan Kabin Memuru Alımııı THY Bay ve Bayan Kabin Memuru Alımı 2014

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana THY A.O. resmi web sitesi www.thy.com üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Yalnızca bu adres aracılığıyla yapılan başvurular geçerlidir. Bunun dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.

Adaylar, aşağıdaki linkte yer alan başvuru formunu eksiksiz olarak tamamlayıp onayladıktan sonra Türk Hava Yolları tarafından süreçlere katılmak üzere davet edilecektir.

Adaylarımızın Dikkatine!

2012 ve 2013 kabin memuru alım süreçlerimizde boy ölçümü aşamasında elenen,

2013 kabin memuru alım sürecimizde mülakatta elenen ve süreci olumlu sonuçlanıp eğitim aşamasını tamamlamayan,

07.01.2014- 23.01.2014 tarihleri arasında yayınlanan kabin memuru ilanına başvuran,

Türk Hava Yolları’ndan herhangi bir sebeple iş sözleşmesinin feshi yoluyla ilişiği kesilen,

adaylar ilanımıza başvuru yapamayacaklardır.

BAŞVURU FORMU için lütfen tıklayınız…

 

Bursa Karacabey SYDV Personel Alımı 2014

Bursa Karacabey SYDV Personel Alımı 2014

BÜRO GÖREVLİSİ İŞE ALIM TALEBİ Son Başvuru : 23.04.2014
İl BURSA İlçe KARACABEY Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan BÜRO GÖREVLİSİ
Açıklama - BİLGİSAYAR SERTİFİKASI – ASGARİ B SINIFI EHLİYET – Aday vakfın bulunduğu il sınırları içinde ikamet ediyor olmalı – Diğer Özel Şartlar: I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR 1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak, 3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak, 4. Erkek adaylarda askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikten muaf olmak, 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 6. Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmaması, 7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 8. Vakıfta ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisi unvanı için 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının herhangi birinden mezun olmak, 9.İkametleri Bursa il sınırları içerisinde olanların başvurusu kabul edilecektir.Başvuran aday işe yerleştiği takdirde Karacabey ilçe sınırlarında oturmayı taahhüt edecektir. 10. ÖSYM tarafından 2012-2013 yıllarında yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak, 11.Başvurulan pozisyona yerleştirilme durumunda vakfımızda en az 5 (Beş) yıl görev yapacağı taahhüdünde bulunmak, 12.Microsoft Office (Word, Excel vb.) temel bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilmek, 13. Asgari B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif araç kullanabiliyor olmak, mülakat öncesi istenecek belgeler:nüfus cüzdanı fotokopisi,KPSS sonuç belgesi fotokopisi,adli sicil belgesi,özgeçmiş,erkek adaylar için askerlik belgesi veya muaf olduğuna dair belge,yerleşim yeri belgesi,görevini sürekli yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair son bir ay içerisinde aile hekimliğinden alınmış rapor

Kaynak: memurlar.net

View full post on İş Bilgisi

Konya Ovası Projesi Kalkınma İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

Konya Ovası Projesi Kalkınma İdaresi Sözleşmeli Personel Alımı 2014

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Başkanlığımızca 03/06/2011 tarih ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5. Maddesinin 3. Fıkrası ve 11.09.2013 tarihli ve 28762 nolu Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5286 karar sayılı Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre 12 (oniki) adet sözleşmeli uzman ve diğer sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvuru Tarih ve Saatleri 14/04/2014 – 28/04/2014 Saat: 17:30
Başvuru Yeri Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Horozluhan Mh . Ankara Cd . No:201 42110 Selçuklu / KONYA
Sınav Şekli Sözlü (Mülakat)
Mülakat tarihleri Mülakata katılmaya hak kazananlar ve mülakat tarihleri www.kop.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
Sınav Yeri Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Horozluhan Mh . Ankara Cd . No:201 42110 Selçuklu / KONYA

UYARI: Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 28/04/2014 tarihinde saat 17:30 itibarıyla Başkanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

I- AÇIKTAN BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık olmak üzere Tablo 1′de belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.

c) Özel sektörde ve/veya kamuda aşağıda yer alan mesleği ile ilgili alanlardan en az birinde en az beş yıl (lisansüstü derece sahipleri için en az üç yıl) fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

ç) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin en az birinden en az altmış puan (YDS 60) almış olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan bu puana denk puan almış olmak.

II- KAMUDAN BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) En az dört yıllık olmak üzere Tablo 1′de belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak.

c) Kamu Kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde aşağıda yer alan mesleğiyle ilgili alanlardan en az birinde en az beş yıl (lisansüstü derece sahibi olanlar için en az üç yıl) fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

ç) Yarışma sınavının yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü itibari ile 50 yaşını doldurmamış olmak.

d) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin en az birinden en az altmış puan (YDS 60) almış olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan bu puana denk puan almış olmak.

e) Yarışma sınavında başarılı olan kamu çalışanları kurumlarının muvafakati ile sözleşmeli olarak istihdam edilebileceklerdir. Bu kişiler ilgili kurumundan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır.

Tablo 1: Alınacak Sözleşmeli Uzman ve Diğer Sözleşmeli Personelin Mezun Olması Gereken Fakülte ve Bölümler

Aranan mezuniyet şartı (Fakülte/Bölüm) Yabancı Dil Alınacak Personel Adedi*
İktisadi İdari Bilimler veya Siyasal Bilgiler Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmak 4
İstatistik veya Matematik bölümlerinden mezun olmak 1
Hukuk Bölümünden mezun olmak 1
Mimarlık, Şehir Bölge Planlama, İnşaat Mühendisliği veya Harita Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak 1
Elektrik, Elektrik-Elektronik veya Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak 60 1
Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmak 1
Ziraat Fakültelerinin Zootekni veya Veterinerlik Fakültelerinin Zootekni ve Hayvan Besleme bölümlerinden mezun olmak 1
İletişim Fakültelerinin herhangi bir bölümünden mezun olmak 1
Sosyoloji bölümünden mezun olmak 1

III. GENEL ŞARTLAR

 

a) (*) Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olmaması nedeni ile boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile, başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi sureti ile doldurulabilir.

b) Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.

c) Aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır;

1) Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kalkınma, rekabetçilik ve kümelenme analizi,

2) Ulaştırma ve lojistik sistemleri, ulaştırma sistemleri planlaması,

3) Jeotermal, rüzgâr, güneş ve hidroelektrik enerji planlaması, üretimi, yönetimi ve uygulaması,

4) KOP Bölgesine yönelik saha deneyimi,

5) Kırsal kalkınma, tarım politikaları ve tarım ekonomisi,

6) Fizibilite çalışmaları, risk yönetimi, proje hazırlama, satın alma usulleri, izleme değerlendirme, raporlama, kayıt tutma, kamu muhasebe sistemi,

7) Kamu ihale mevzuatı ve ihale dosyalarının hazırlanması ve Kamu personeli mevzuatı

8) Proje döngüsü yönetimi, Ulusal veya uluslararası kurum\kuruluşlar tarafından yürütülen destek mekanizmaları, program\proje uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,

9) Kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma,

10) Bölgesel yatırım olanakları ve bölgesel program tanıtımı,

11) Turizm ve tarihi eser politikaları, kent sosyolojisi ve sosyal kalkınma, kırsal kalkınma, tarım politikaları, tarım ekonomisi, tarımsal altyapı uygulamaları, organik tarım ve hayvancılık, hayvansal ve bitkisel üretim, arazi toplulaştırması,

12) Savunma sanayi, gıda sanayi ve enerji ekipmanları imalatına yönelik üretim faaliyetleri,

13) CBS ve Haritalama paket programlarını biliyor olmak ve bunu belgelemek,

14) İstatistik paket programlarını biliyor olmak ve bunu belgelemek, istatistiki analiz çalışmalarında deneyim sahibi olmak,

15) Maden ürünleri ve madencilik faaliyetleri,

16) Kentsel altyapı ve çevre altyapısı, atık ve arıtma sistemleri uygulamaları,

17) Lisansüstü eğitimi tamamlamış olmak,

18) Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek.

IV. BAŞVURU ŞEKLİ

Adaylar müracaatlarını 28/04/2014 tarihi mesai saati bitimine kadar ve İnternet sitemizde bulunan Başvuru Formu (Ek-1) ve Özgeçmiş Formunu (Ek-2) doldurarak Başkanlığımıza şahsen veya posta yolu ile yapacaklardır. Eksik ve gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Başvuru tarihinden sonra gelen müracaatlar kabul edilmeyecek, nitelikleri uygun olmayan adaylar sınava davet edilmeyecektir.

V. ADAYLARDAN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Başvuru yapacak adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmektedir. Başvuru evrakları; aşağıda yer alan sıralamaya uygun olarak bir dosya içerisinde Başkanlığımıza sunulacaktır. Ayrıca Başvuru Formu (Ek-1) ve Özgeçmiş Formunu (Ek-2) bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurularak imzalanacaktır.

Adaylardan İstenilen Belgeler;

1) Başvuru Formu (Ek-1)

2) Özgeçmiş Formu (Ek-2)

3) Nüfus Cüzdanı fotokopisi

4) Mezuniyet Belgesinin aslı, noter veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti

5) İş tecrübelerini gösterir SGK’dan alınacak olan hizmet döküm belgesinin aslı, noter veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti

6) Çalıştıkları kurumlardan alınacak olan iş tecrübelerini gösterir (hangi görevi hangi unvanla gerçekleştirdiklerini tevsik edici) belgeler,

7) YDS sonuç belgesi veya buna denk kabul edilen dil belgesinin aslı, bilgisayar çıktısı veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti

8) Son 3 (üç) ay içerisinde çekilmiş 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf

9) Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış adli sicil kaydı belgesi

10) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belgenin aslı, noter veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti,

11) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler (varsa).

VI. BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ:

a) Mülakata katılmaya hak kazananların listesi, Yarışma sınavının yapılacağı tarihten en az beş gün önce Başkanlığımızın” www.kop.gov.tr” adresindeki internet sitesinde ilan edilecektir.

b) Mülakat sınavında adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi, bilinen yabancı dili ve Türkçeyi kullanabilme düzeyi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi nitelikler sınav kurulu tarafından değerlendirilecektir.

c) Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma mülakat sınavını kazanmış kabul edilir. Mülakat sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, her bir öğrenim dalı itibarıyla yedek aday belirleyebilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda adayı başarılı sayabilir.

ç) Sınav sonucu, sınavın tamamlandığı günü takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Başkanlığımızın “www.kop.gov.tr” web adresinde ilan edilecektir. Ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

d) Yarışma sınavı sonuçlarına sonuçların ilan tarihinden itibaren 1 (bir) hafta içerisinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından karara bağlanacaktır.

e)Gerçeğe aykırı bilgi veya belge verdiği yahut sınavda hile yaptığı belirlenen adaylar hakkında ilgisine göre, yarışma sınavına almama, sözleşme yapmama veya sözleşmenin feshi işlemleri yapılır. Ayrıca Başkanlığımız tarafından bu kimseler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

VII. DİĞER HUSUSLAR

a) Açıktan başvurarak istihdam edilecek uzman sözleşmeli personel 31 Mayıs 2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4. Maddesinin birinci fırkasının (a) bendi, kamudan başvurarak sözleşme imzalanacak kamu personeli ise aynı maddenin (c) bendi uyarınca sigortalı olacaktır.

b) İstihdam edilecek sözleşmeli personelin aylık net sözleşme ücreti 642 sayılı KHK’ nın 5. Maddesi uyarınca birinci dereceli uzmana ödenecek aylık ortalama net tutarı geçmemek üzere Kalkınma Bakanı tarafından belirlenir. 2014 yılı için birinci dereceli uzmana ödenen aylık net olarak yaklaşık 2.500 TL’dir.

Kaynak: memurlar.net

 

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2014

Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Alımı 2014

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı Fakültelerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

PROFESÖR KADROSU İÇİN MÜRACATTA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

Adaylar; 2547 sayılı Kanunun 26.maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 17. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Adayların 657 sayılı yasanın 48. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl süreyle açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim dalında çalışmış olmak.

Profesör kadrosu için başvurdukları birim ve anabilim dalı belirtilen dilekçelerine nüfus cüzdan örnekleri, özgeçmiş, doçentlik belgelerinin onaylı örnekleri, yayın listelerinin eklenmesi ve bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan altı (6) nüsha dosya ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Şahsen veya Posta Yoluyla Müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta yoluyla yapılan başvurulardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm Anabilim Dalı Ünvan Derece Adet
Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Profesör 1 1 İlgili Anabilim Dalında Doçentlik Unvanı Almış ve Rus Dış Politikası üzerine çalışma yapmış olmak.

Kaynak: memurlar.net

 

Bingöl Kiğı SYDV Personel Alımı 2014

Bingöl Kiğı SYDV Personel Alımı 2014

BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 18.04.2014
İl BİNGÖL İlçe KİĞI Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi
Açıklama Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı

1 TCvatandaşı olmak.2 Medeni HaklarınıKullanma EhliyetineSahipOlmak. 3.18yaşınıbitirmiş ve35 yaşını Doldurmamış Olmak.4Askerlik görevini fiilen yapmış olmak veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak, 5 Kamu haklarından Mahrum Bulunmamak, 6TürkCezaKanunun 53.maddesindebelirtilensüreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle Hapis cezasına Yada Affa Uğramış Olsa Bile Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene Ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı suçlar Zimmet İrtikap Rüşvet Hırsızlık Dolandırıcılık Sahtecilik Güveni Kötüye Kullanma Hileli İflas İhaleye Fesat Karıştırma, Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini aklama Veya Kaçakçılık Suçlarından Mahkum Olmamak 7 Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak. 8 ÖSYM tarafından 2012 2013 yıllarında yapılan geçerli KPSSP3 Puan Türüne Göre En az 60 puan almış olmak. 84 yıllık Yüksek Öğrenim Kurumlarından Mezun Olmak (ihtiyaç durumuna göre Mütevelli Heyeti tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri İle Sosyoloji Psikoloji Psikolojik Danışmanlık Ve Rehberlik Halkla İlişkiler İletişim Ve Sosyal Hizmetler Bölümleri Tercih Edilebilir.) 9 Sosyal İletişim Becerisine Sahip Olmak. Özel Şartlar: 1.İlçede İkamet Ediyor Olmak 2.Erkek Adaylar İçin Askerlik Yaptığına Dair Terhis Belgesi. İstenilen Belgeler: 1 T.C Kimlik Numarası Yazılı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 2 KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi 3 Aile Hekiminden Alınacak Sağlık Raporu (Kazan Adaydan Daha sonra İstenecek) 4 Adli Sicil Belgesi 5 Diplomanın Fotokopisi 6 Özgeçmiş 7 Erkek Adaylar İçin Askerlik Yaptığına Dair Terhis Belgesi. 8. 6adet Vesikalık Fotoğraf. 9 İkametgah Belgesi. Başvurular 08/04/2014 Salı Günü Başlayacak olup, 18/04/2014 Cuma Günü Mesai Bitiminde Sona Erecektir. Başvuran Adaylar Evraklarını21.04.2014 mesai bitimine kadar İlçe SYDV na teslim edeceklerdir. Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göresıralanacak ve En yüksek Puandan Başlanarak Alınacak personel Sayısının 5 katı Aday (5kişi) sözlü Mülakata Çağırılacaktır. Başvurular (http://app.aile.gov.tr/vakifilan/)a dresinden Online Yapılacaktır. Mülakatlar 22/04/2014 Salı günü saat 10.00 da Kaymakamlık Makam odasında Mülakat Komisyonu huzurunda gerçekleştirilecek.

 

Kaynak: memurlar.net

View full post on İş Bilgisi

Burdur Tefenni SYDV Personel Alımı

Burdur Tefenni SYDV Personel Alımı 2014

BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.04.2014
İl BURDUR İlçe TEFENNİ Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan BÜRO GÖREVLİSİ
Açıklama - Bilgisayar sertifikası – En az 4 yıllık Yükseköğretim kurumlarının Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Muhasebe, Maliye, İktisat, İşletme, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyoloji Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, – Büro Görevlisi Unvanı ile alınacak personelde aranan şartlar: 1) En az 4 yıllık Yükseköğretim kurumlarının Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Muhasebe, Maliye, İktisat, İşletme, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyoloji Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, 2) İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme sınavında 2012-2013 Yılı KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak. 3) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak. 4) Tefenni İlçe sınırlarında ikamet etmeyi kabul etmek. 5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı özrü bulunmamak. 6) Bilgisayar sertifikasına sahip olmak. 7) İşin niteliği ve vakfın ihtiyacı gereği bayan aday olmak.
SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.04.2014
İl BURDUR İlçe TEFENNİ Alınacak Sayı 1
Çalışma Şekli BELİRSİZ SÜRELİ Ünvan SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ
Açıklama - En az 4 yıllık Yükseköğretim kurumlarının Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Muhasebe, Maliye, İktisat, İşletme, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyoloji Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, – En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak – Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Unvanı ile alınacak personelde aranan şartlar: 1) En az 4 yıllık Yükseköğretim kurumlarının Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Muhasebe, Maliye, İktisat, İşletme, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyoloji Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak, 2) İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme sınavında 2012-2013 Yılı KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak. 3) Sosyal iletişim becerisine sahip olmak. 4) Tefenni İlçe sınırlarında ikamet etmeyi kabul etmek. 5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı özrü bulunmamak. 6) En az (B) Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanıyor olmak. 7) İşin niteliği ve vakfın ihtiyacı gereği erkek aday olmak.

Kaynak: memurlar.net